Terveyspalvelun yleiset ehdot

Viimeksi päivitetty: 14.6.2023

1. Yleiset säännökset

1. 1 Nämä terveyspalvelujen yleiset ehdot (jäljempänä ehdot) sääntelevät asiakkaan ja terveyspalvelun tarjoajan oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuita liittyen terveyspalveluiden (jäljempänä palvelut)tuottamiseen The Health Clinic OÜ:n (yritystunnus 11837333, erikoislääkärien toimiluvat nro L05471 ja L05557, jäljempänä klinikka) toimesta.

1.2 Nämä ehdot ovat klinikan ja asiakkaan (jäljempänä potilas) välillä solmitun terveyspalvelusopimuksen (jäljempänä sopimus)liite ja erottamaton osa sopimusta.

1.3 Palvelut kattavat kaikki klinikan potilaalle tarjoamat terveyspalvelut, riippumatta siitä, tarjotaanko niitä vastaanottokäynnillä vai etäpalveluna, ja riippumatta siitä, korvaako sairausvakuutuskassa (Tervisekassa) palvelun kustannukset.

1.4 Mikäli palvelujen tuottamiseen osallistuu kolmantena osapuolena toimiva terveyspalvelun tarjoaja, palvelujen tuottamiseen sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja siltä osin kuin terveyspalvelua toimittaa potilaalle kolmas osapuoli. Kolmantena osapuolena toimiva terveyspalvelun tarjoaja osallistuu sovitusti palvelun toimittamiseen potilaan kanssa.

2. Palvelun tuottaminen

2.1 Klinikka toimittaa palvelunsa potilaalle etukäteen sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Klinikan palvelujen saamiseksi potilas ilmoittautuu vastaanotolle klinikan verkkosivuilla (https://thehealthclinic.eu/suomi/varaa-aika/ tai https://weightlossclinic.eu/varaa-aika/), puhelimitse tai sähköpostitse, klinikan toimipaikan vastaanottotiskillä tai muulla potilasvarausten tekemisen mahdollistavalla tavalla. Potilas on rekisteröity palvelun käyttäjäksi sekä potilaan ja klinikan välillä on tehty sopimus (VÕS (võlaõigusseadus/velvoiteoikeuslaki) 758 §:n mukainen terveyspalvelusopimus), kun klinikka on lähettänyt potilaalle sähköpostilla ajanvarausvahvistuksen.

2.2 Potilaalla on oikeus perua varauksensa viimeistään 24 tuntia ennen sovittua vastaanottoa. Mikäli potilas peruu varauksensa alle 24 tuntia ennen sovittua vastaanottoaikaa, palvelusta maksettua ennakkomaksua ei palauteta näiden ehtojen kohdan 7.6 mukaisesti.

2.3 Potilas on velvollinen antamaan klinikalle oikeat ja täydelliset tiedot terveydentilastaan​ja klinikan pyynnöstä täyttämään terveyskortin ennen ensimmäistä vastaanottoa.

2.4 Klinikka ei ole palvelua tarjotessaan velvollinen selittämään potilaalle yleisesti tunnettuja tai erittäin harvoin esiintyviä vaaroja ja riskejä, joiden olemassaolosta se sillä hetkellä ei ole tietoinen, vaikka niiden olemassaolo selviää myöhemmin. Potilaalla on halutessaan oikeus saada klinikalta tietoa palvelujen saatavuudesta, luonteesta ja tarkoituksesta sekä niiden tuottamiseen liittyvistä riskeistä ja seurauksista kirjallisesti toistettavassa muodossa.

3. Potilaan oikeudet ja velvollisuudet

3.1 Potilaalla on oikeus:

(a) saada tietoa palvelun luonteesta, riskeistä ja muista tarvitsemistaan terveyspalveluista. Tiedot voi antaa suullisesti tai potilaan pyynnöstä kirjallisesti toistettavassa muodossa;

(b) peruuttaa palvelun tuottamisen mahdollistava suostumuksensa (VÕS (võlaõigusseadus/velvoiteoikeuslaki) 766 §:n 3 mom. mukainen suostumus). Mikäli potilas peruuttaa suostumuksensa alle 24 tuntia ennen sovittua palveluaikaa, suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta velvollisuuteen maksaa palvelusta esitetty tai esitettävä lasku, ellei toisin ole sovittu;

(c) saada tietoa lääkärintarkastuksen tuloksista ja palvelun tuottamisen aikana todetusta potilaan terveydentilasta sekä mahdollisista havaituista sairauksista ja niiden kulusta;

(d) määrittää henkilöt, joilla on oikeus saada potilaan terveyteen liittyvää tietoa;

(e) tutustua palvelun tuottamisen yhteydessä laadittuihin asiakirjoihin ja saada niistä jäljennöksiä omalla kustannuksellaan, ellei lainsäädännöstä muuta johdu ja mikäli klinikalla ei ole laillista perustetta kieltäytyä jäljennösten antamisesta. Potilas jättää klinikalle asianmukaisen hakemuksen koskien asiakirjajäljennösten saamista.

3.2 Potilas on velvollinen:

(a) antamaan klinikalle parhaan ymmärryksensä mukaan kaikki palvelun tarjoamisen kannalta tarpeelliset tiedot sekä antamaan avustusta, jota klinikka tarvitsee sopimuksen täyttämiseksi;

(b) antamaan klinikalle oikeat ja täydelliset tiedot terveydentilastaan, mukaan lukien kaikki tiedot aiemmin saamistaan terveyspalveluista ja käyttämistään lääkkeistä;

(c) saapumaan vastaanotolle klinikan kanssa sovittuna ajankohtana, mukanaan valokuvallinen henkilötodistus;

(d) noudattamaan tarkasti palvelun tuottamisen yhteydessä annettuja ohjeita;

(e) ilmoittamaan klinikalle välittömästi palvelun seurauksena syntyneistä komplikaatioista ja kääntymään klinikan puoleen lisäkonsultaatiota varten;

(f) maksamaan klinikalle sopimuksen ja näiden ehtojen kohdan 5 mukaisen maksun;

(g) noudattamaan klinikan sisäisiä sääntöjä sekä huomioimaan klinikan muiden potilaiden oikeudet ja edut.

4. Klinikan oikeudet ja velvollisuudet

4.1 Klinikalla on oikeus:

(a) vaatia potilaalta oikeaa ja täydellistä tietoa potilaan terveydentilasta;

(b) asettaa sisäiset säännöt, jotka säätelevät potilaiden käyttäytymistä klinikan toimipaikassa, ja vaatia potilailta niiden noudattamista;

(c) vaatia potilaalta VÕS (võlaõigusseadus/velvoiteoikeuslaki) 766 §:n 3 mom. mukaisen suostumuksen tai sen peruuttamista koskevan hakemuksen laadintaa kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavassa muodossa;

(d) muuttaa potilaan varaamaa vastaanottoaikaa klinikan toimintaan liittyvistä tai muista perustelluista syistä johtuen, ottamalla potilaaseen yhteyttä mahdollisimman nopeasti ja tarjoamalla potilaalle uutta vastaanottoaikaa;

(e) kieltäytyä palvelun toimittamisesta tai lopettaa palvelun toimittaminen potilaalle, mikäli ilmenee, että palvelu on potilaalle vasta-aiheinen tai mikäli klinikan arvion mukaan palvelun toimittaminen ei lääketieteellisistä syistä vastaa potilaan etuja;

(f) kieltäytyä palvelun toimittamisesta tai lopettaa palvelun toimittaminen potilaalle, mikäli ilmenee, että palvelun laadukas tarjoaminen potilaalle ei ole mahdollista, koska potilas on rikkonut klinikan sisäisiä sääntöjä, antanut klinikalle virheellisiä tietoja, laiminlyönyt klinikan antamien ohjeiden noudattamista tai mikäli esimerkiksi lääkärin ja potilaan väliltä puuttuu luottamus;

(g) ottaa kolmantena osapuolena toimiva terveyspalvelujen tarjoaja mukaan palvelujen tuottamiseen potilaan kanssa sovitulla tavalla;

(h) saada maksua tuottamastaan palvelusta klinikan hinnaston tai potilaan kanssa tehdyn erityissopimuksen mukaisesti.

4.2 Klinikka on velvollinen:

(a) tuottamaan palvelua lääketieteen senhetkisen yleisen tason mukaisesti sekä klinikalta normaalisti odotetulla huolellisuudella ja ao. palveluja koskevassa lainsäädännössä asetettujen vaatimusten mukaisesti;

(b) ilmoittamaan potilaalle hänen terveystarkastuksensa tuloksista ja terveydentilastaan, havaituista mahdollisista sairauksista ja niiden kulusta, tarvittavan terveyspalvelun saatavuudesta, luonteesta ja tarkoituksesta, siihen liittyvistä riskeistä ja seurauksista sekä muista mahdollisista terveyspalveluista. Potilaan pyynnöstä klinikan on annettava em. tiedot kirjallisesti toistettavassa muodossa;

(c) ilmoittamaan potilaalle ennen palvelun suorittamista, palvelun suorittamisen aikana ja sen jälkeen rajoituksista, jotka ovat olennaisia palvelun kannalta ja jotka vaikuttavat palvelun tulokseen;

(d) dokumentoimaan potilaalle toimittamansa palvelun kulun asianmukaisesti ja säilyttämään ao. asiakirjat laissa säädetyn mukaisesti;

(e) pitämään luottamuksellisina palvelun toimittamisen yhteydessä tietoonsa tulleet potilaan henkilötiedot, mukaan lukien tiedot potilaan terveydentilasta.

4.3 Klinikka ei takaa potilaan välitöntä paranemista, palvelun parasta onnistumista eikä sitä, että palvelun tulos vastaa täysin potilaan odotuksia.

5. Maksu

5.1 Potilas on velvollinen maksamaan saamistaan palveluista sovitun palveluhinnan ennakkomaksuna klinikan pankkitilille tai klinikan toimipaikan vastaanottoon viimeistään palvelun suorituspäivänä klinikan antaman laskun mukaisesti.

5.2 Mikäli palvelumaksu viivästyy, The Health Clinicilla on oikeus periä potilaalta viivästyskorkoa 0,08 % erääntyneestä summasta jokaiselta viivästyneeltä kalenteripäivältä, kunnes velka on kokonaan maksettu.

5.3 Mikäli osapuolet eivät ole kirjallisesti toistettavassa muodossa toisin sopineet, palvelun hinta määräytyy palvelusta sopimisen hetkellä voimassa olevan klinikan hinnaston mukaan, joka on saatavilla klinikan toimipaikassa ja verkkosivuilla.

5.4 Klinikalla on oikeus muuttaa hinnastoaan yksipuolisesti ja muutokset ovat voimassa muutoshetkestä eteenpäin. Muutokset astuvat voimaan, kun päivitetty hinnasto julkaistaan klinikan toimipaikassa ja verkkosivuilla.

6. Henkilötietojen käsittely

6.1 Klinikka käsittelee potilaan henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön ja klinikan tietosuojakäytännön mukaisesti (saatavilla verkko-osoitteesta https://thehealthclinic.eu/suomi/asiakkaiden-henkilotiedot/ ja https://weightlossclinic.eu/tietosuojakaytanto/).

6.2 Klinikka ja palvelun tuottamiseen osallistuvat henkilöt sitoutuvat pitämään luottamuksellisina potilaan henkilöä ja terveydentilaa koskevat tiedot, jotka ovat tulleet heidän tietoonsa palvelun tuottamisen tai työtehtävien suorittamisen yhteydessä, sekä varmistamaan, että potilasta koskevat dokumentoidut tiedot eivät joudu ulkopuolisten tietoon/haltuun, ellei potilas ole antanut suostumustaan siihen. Salassapitovelvollisuudesta voidaan poiketa kohtuullisin määrin, jos potilas saattaa vahingoittaa merkittävästi itseään tai muita henkilöitä, mikäli tietoja ei luovuteta.

7. Vastuut

7.1 Klinikka ja palvelun tuottamiseen osallistuvat terveystyöntekijät ovat vastuussa vain omien velvollisuuksiensa rikkomisesta, jos rikkominen johtuu klinikan tai terveystyöntekijän syyllisyydestä eli huolimattomuudesta, törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Klinikka ja terveystyöntekijä ovat ensisijaisesti vastuussa diagnoosi- ja hoitovirheistä sekä potilaalle tiedottamista ja potilaan suostumuksen saamista koskevien velvollisuuksien rikkomisesta sekä terveystyöntekijää avustavien henkilöiden toiminnasta ja palvelujen tuottamisessa käytettyjen laitteiden virheistä.

7.2 Klinikka ei vastaa potilaan tulonmenetyksestä eikä aineettomasta vahingosta.

7.3 Klinikan vastuu konkreettisesta palvelusta (toimenpiteestä) on taloudellisesti rajoitettu ao. palvelun (toimenpiteen) sopimuksen mukaisen maksun kolminkertaiseen määrään.

7.4 Klinikka ei vastaa vahingosta, mikäli potilas on rikkonut klinikan tai terveystyöntekijän ennen palvelun suorittamista, sen aikana ja sen jälkeen antamia ohjeita, jatkohoito-ohjeita tai muita palvelun tuottamiseen liittyviä potilaan velvollisuuksia.

7.5 Klinikan ja palvelun suorittamiseen osallistuneiden henkilöiden vastuun perusteena olevien seikkojen todistamisen taakka on potilaalla, paitsi siinä tapauksessa, että palvelun suorittaminen potilaalle on jätetty asianmukaisesti dokumentoimatta.

7.6 Jos potilas peruu varauksensa alle 24 tuntia ennen sovittua vastaanottoaikaa tai ei saavu sovittuun palvelupaikkaan sovittuna aikana, klinikalla on oikeus periä potilaalta sopimussakko, jonka summa vastaa palvelusta maksetun ennakkomaksun määrää. Jos potilas on maksanut palvelusta ennakkomaksun, klinikalla on oikeus sopimussakkoa soveltaessaan jättää palauttamatta palvelusta maksettu ennakkomaksu. Sopimussakon soveltamisen tapauksessa klinikka ei ole velvollinen esittämään potilaalle mitään erityisiä ilmoituksia tai asiakirjoja eikä klinikka myöskään ole velvollinen erikseen ilmoittamaan potilaalle aikomuksestaan periä sopimussakko.

7.7 Klinikalla ei ole oikeutta periä potilaalta sopimussakkoa, mikäli varauksen perumisen syynä on se, että potilas on ennen palvelun saamista saanut tietää, että palvelu on hänelle vasta-aiheinen tai palvelu ei vastaa potilaan etuja lääketieteellisistä syistä johtuen.

7.8 Tässä kohdassa säädetyt vastuun poissulkemiset ja rajoitukset eivät päde siltä osin kuin klinikan vastuuta ei voida rajoittaa lainsäädännön nojalla.

8. Viestit

8.1 Sopimukseen liittyvät osapuolten väliset viestit ja tahdonilmaisut (jäljempänä viestit) esitetään suoraan puhelimitse, postitse tai sähköpostitse. Sopimusrikkomuksesta tiedottaminen on tehtävä vain kirjallisesti tai kirjallisesti toistettavassa muodossa.

8.2 Potilas on velvollinen ilmoittamaan klinikalle välittömästi yhteystietojensa muutoksesta. Ennen muutosilmoituksen saamista kaikki aiempaan yhteysosoitteeseen lähetetyt viestit (mukaan lukien sähköpostit) katsotaan asianmukaisesti lähetetyiksi.

8.3 Kaikki sopimukseen liittyvät viestit katsotaan vastaanotetuiksi: (i) mikäli viesti toimitetaan postilla tai kuriirilla, kolmantena arkipäivänä postituksen jälkeen, ellei ilmoitusta ole tosiasiallisesti vastaanotettu aiemmin; (ii) henkilökohtaisen luovutuksen tapauksessa toimituspäivänä; (iii) sähköpostiviestit lähetystä seuraavana päivänä.

8.4 Klinikan yhteystiedot:

Tartu mnt 13, Tallinna 10145
(+372) 6 000 925 (MA–PE 09:00–17:00)
clinic@thehealthclinic.eu
Yritystunnus: 11837333

9. Sopimuksen päättyminen

9.1 Sopimus päättyy, kun sopimuksen mukaiset palvelut on suoritettu, missä yhteydessä palveluun katsotaan sisältyviksi myös kaikki palvelun suorittamisen jälkeiset palveluun liittyvät toiminnot, jotka on suorittanut klinikka, tai joiden suorittaminen on potilaan vastuulla (ml. klinikan ohjeiden noudattaminen).

9.2 Sopimus päättyy konkreettisen palvelun toimittamisen osalta, mikäli toinen terveyspalvelun tarjoaja ryhtyy toimittamaan kyseistä palvelua.

9.3 Sopimus päättyy, kun potilas tai klinikka irtisanoo sopimuksen.

9.4 Potilas voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa. Mikäli potilas irtisanoo sopimuksen alle 24 tuntia ennen sovittua vastaanottoaikaa, klinikalla on oikeus olla palauttamatta ennakkomaksua potilaalle kohdan 7.6 mukaisesti.

9.5 Klinikka voi irtisanoa sopimuksen (tai vaihtoehtoisesti vaatia yksipuolisesti palvelun toimittamisen lykkäämistä) perustelluista syistä, joiden vuoksi klinikan ei ole, kaikki olosuhteet huomioon ottaen, mahdollista jatkaa palvelun toimittamista, etenkin mikäli:

(a) potilaan maksusuoritus viivästyy;

(b) potilas rikkoo sopimusta tai muita klinikan antamia ohjeita; ml. siinä tapauksessa, että ohjeiden, klinikan sisäisten sääntöjen tai muiden sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi palvelun laadukas tarjoaminen potilaalle ei ole enää mahdollista, esimerkiksi johtuen luottamuksen puuttumisesta lääkärin ja potilaan väliltä.

(c) potilas rikkoo tiedonantovelvollisuuttaan tai klinikalla on perusteltua syytä olettaa, että potilas on antanut vääriä tietoja, tai mikäli potilas muulla tavoin rikkoo velvollisuuttaan myötävaikuttaa palvelun tuottamiseen;

(d) Potilas saapuu vastaanotolle päihtyneenä, epäasianmukaisessa tilassa tai ei noudata klinikan määräyksiä jostakin muusta syystä;

(e) klinikan arvioinnin mukaan palvelun toimittaminen ei vastaa lääketieteellisistä syistä potilaan etuja;

(f) potilas peruu varauksensa alle 24 tuntia ennen sovittua vastaanottoaikaa tai ei saavu sovittuna aikana palvelupaikkaan kahdesti tai useamman kerran.

9.6 Sopimuksen päättyminen ei vapauta potilasta velvollisuudesta maksaa jo suoritetuista palveluista. Sopimuksen päättyminen ei myöskään vaikuta ehtojen niiden osien pätevyyteen, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan myös sopimuksen päättymisen jälkeen, etenkin ehtojen kohdat 5, 6, 7, 8, ja 10.

10. Loppusäännökset

10.1 Klinikan ja potilaan välillä tehtyyn sopimukseen ja sovittuihin asioihin sovelletaan Viron lakia.

10.2 Kaikki sopimuksesta tai terveyspalveluista johtuvat erimielisyydet klinikan ja potilaan välillä ratkaistaan Harjun alioikeudessa (Harju Maakohus), elleivät klinikka ja potilas pääse sopimukseen neuvotteluteitse.

10.3 Klinikka voi yksipuolisesti muuttaa näitä ehtoja milloin tahansa lainsäädännön muutosten sekä myös klinikan palvelujen sisällön tai klinikan liiketoimintamallin muutosten vuoksi. Klinikka asettaa muutetut ehdot saataville klinikan toimipaikassa ja verkkosivuilla sekä ilmoittaa niistä potilaalle ainakin kirjallisesti toistettavassa muodossa. Kulloiseenkin palveluun sovelletaan kyseisen palvelun suorittamisen ajankohtana voimassa olevia ehtoja.

Varaa aika konsultaatioon

Löydä sisäinen
itsevarmuutesi!